Projekt „Moja práca je moja budúcnosť“ je zameraný na zlepšenie pred-profesijnej a profesijnej prípravy učiacich sa s mentálnym postihnutím s cieľom uľahčiť prechod zo školského vzdelávania do sveta práce. Žiaci a študenti so špeciálnymi potrebami čelia hrozbe segregácie a ich šance uspieť na trhu práce sú obmedzené. Ako uvádza štúdia Odborné vzdelávanie – Politika a prax v špeciálnom školstve, vydaná Európskou agentúrou pre rozvoj v špeciálnom školstve v roku 2012: „osoby so špeciálnymi vzdelávacími potrebami sú, vo vzťahu k trhu práce, zvyčajne označované ako marginalizované alebo v riziku sociálnej exklúzie.“ Preto je veľmi dôležité, aby bola odborná príprava a vzdelávanie na veľmi vysokej úrovni a upravená podľa individuálnych potrieb jednotlivca, s osobitným ohľadom na integráciu špecifických skupín vrátane ľudí s postihnutím.
Projektový tím škôl z Európskej únie a Turecka sa podelí o príklady dobrej praxe, metódy, prístupy a štúdijné programy s konkrétnym
zameraním na pred-profesijné a profesijné zručnosti, s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu vzdelávania, rozšíriť kompetencie žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacimi potrebami a uľahčiť ich prechod k zamestnaniu.
Zapojené patrnerské školy poskytujú vzdelávanie viac než 900 žiakom a študentom a zamestnávajú cez 300 odborníkov, ktorí budú priamo ťažiť z projektových výsledkov, s perspektívou oslovenia ďalších odborníkov, študentov, rodinných príslušníkov prostredníctvom projektovej webovej stránky.
Projektoví partneri spoločne vytvoria s pomocou digitálnych technológií, banku edukačných pomôcok a nástrojov, ktorá bude publikovaná na webovej stránke projektu ako otvorené edukačné zdroje (OEZ), na podporu učenia pred-profesijných a profesijných zručností detí, študentov a dospelých s mentálnym postihnutím, vychádzajúc z poznatku, že príprava pre budúce povolanie začína už od skorého detstva prostredníctvom nácviku sebaobslužných činností, pokračujúc cez budovanie pozitívneho postoja k práci počas základného a stredného vzdelávania, cez odborné vzdelávanie a prípravu až po úspešné umiestnenie do zamestnania.

Ciele projektu:

  1. Vytvoriť silné partnerstvo medzi školami z EU a Turecka od ZŠ cez SŠ po odborné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne s mentálnym postihnutím, aby si vzájomne vymenili príklady dobrej praxe týkajúcej sa pred-profesijnej a profesijnej prípravy, vrátane metodík, prístupov a programov, aby sa zabezpečila vyššia kvalita vzdelávania a zlepšili sa kompetencie žiakov so ŠVVP v tejto oblasti a uľahčil sa ich prechod k pracovnému uplatneniu.
  2. Podeliť sa, porovnať a analyzovať vzdelávacie programy týkajúce sa pred-profestijnej a profesijnej prípravy v špeciálnom školstve v každej partnerskej krajine a podeliť sa o získané informácie s miestnymi úradmi, potenciálnymi zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami s cieľom zvýšiť zamestnanosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  3. Posilniť používanie IKT nástrojov vo vzdelávaní a odbornej príprave.
  4.  Vytvoriť „banku“ pomôcok a nástrojov – otvorený edukačný zdroj – vo forme webovej stránky, ktorá bude slúžiť na zdokonaľovanie pracovných zručností detí, žiakov a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím nových technológií – tablety, počítače, interaktívne tabule, AAK, TEACCH, vizualizácia a štrukturalizácia, videomodeling a procesuálne schémy.
  5. Vytvoriť novú metodiku vyučovania zameranú na prípravu na zamestnanie počnúc od raného veku prostredníctvom podpory sebaobslužných činností, cez budovanie pozitívneho vzťahu k práci
    počas nasledujúcich rokov na zákadnej a strednej škole (UK, Turecko, Chorvátsko) pokračujúc cez
    odbornú prípravu až po úspešné pracovné umiestnenie s ohľadom na schopnosti a možnosti jednotlivcov so ŠVVP s mentálnym postihnutím.