Celem projektu „Moja Praca Moja Przyszłość” jest doskonalenie praktycznej i zawodowej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, która umożliwi im płynne przejście z edukacji szkolnej do świata pracy zawodowej. Uczniowie szkół specjalnych zagrożeni są niebezpieczeństwem wykluczenia, a ich szanse na rynku pracy są ograniczone. Wyniki badań „Edukacja Zawodowa i Przysposabiająca do Pracy na polu działań Edukacji Specjalnej w 2012 roku” stwierdzają: „osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do rynku pracy przeważnie są zagrożone wykluczeniem społecznym.” Zatem ważnym jest, by edukacja przysposabiająca do pracy i zawodowa były wysokiej jakości i skrojone do indywidualnych potrzeb ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem integracji poszczególnych grup włączających osoby z niepełnosprawnościami.

Grupa przedstawicieli pięciu krajów, w tym Turcji, zamieszczać będzie przykłady najlepszych praktyk, metod pracy, podejścia oraz programów nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania umiejętności praktycznych i zawodowych. Materiały będą udostępniane w celu wdrażania  edukacji o wysokiej jakości, która służyć będzie podniesieniu kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz będzie im pomagać w przejściu z procesu edukacji szkolnej do wykonywania zawodu.

Nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie prowadzących edukację dla prawie 900 uczniów i zatrudniających ok. 300 profesjonalistów, jak również nauczyciele nie związani z projektem, uczniowie i ich rodzice, będą doświadczać korzyści wynikających z informacji zamieszczonych na stronie projektu. Zespół projektu utworzy bank zasobów i narzędzi – otwarte źródło zasobów (oer – open educational resource), służące do wspierania, nauczania umiejętności praktycznych i zawodowych uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowanie do wykonywania zawodu zaczyna się od wczesnego wieku rozpoczynając od wspierania umiejętności samoobsługowych w szkole, poprzez budowanie pozytywnego nastawienia do pracy na każdym etapie edukacji, kończąc na odniesieniu sukcesu w miejscu przyszłej pracy.

Cele projektu:

  1. Ustanowienie silnego partnerstwa uczestniczących w projekcie szkół. Prowadzenie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, ponadpodstawowej oraz zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem programów nauczania dotyczących szkół przystosowujących do zawodu i zawodowych.  Dostarczenie wysokiej jakości edukacji, która służyć będzie podniesieniu kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Umożliwienie uczniom łagodnego przejścia ze świata szkoły do świata pracy.
  2. Porównywanie i analizowanie programów zajęć szkolnych obejmujących umiejętności praktyczne i zawodowe w szkołach specjalnych, dzielenie się spostrzeżeniami z lokalnym samorządem, środowiskiem biznesowym, potencjalnymi pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, w celu wspierania uczniów w ich przechodzeniu z edukacji szkolnej w pracę zawodową.
  3. Kładzenie nacisku na używanie technologii informatycznych w nauczaniu.
  4. Stworzenie banku informacji i narzędzi służącego do wspierania, nauczania umiejętności praktycznych i zawodowych uczniów oraz osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, używając nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych, tabletów, tablic interaktywnych, komunikacji augmentatywnej, podejścia TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children – Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i z ZaburzonĄ Komunikacją), wizualizacji i strukturalizacji, wideo-modelingu.
  5. Rozwijanie powszechnej metodologii edukacyjnej skupionej na przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu, bazującej na wczesnym wdrażaniu umiejętności samoobsługowych. Budowanie pozytywnego nastawienia, do pracy na każdym etapie edukacji, kończąc na odniesieniu sukcesu w miejscu przyszłej pracy, zgodnie z umiejętnościami ucznia.